(1) A jelen szerződésben szereplő feltételek és kikötések szabályozzák az Ön hozzáférését a www.iqchat.net internet címen elérhető, felhő alapú öntanuló hibrid chat szoftvertermékhez (a továbbiakban SZOFTVERTERMÉK), valamint azokhoz az adatokhoz, amelyekhez a Szoftvertermék használata során hozzájut. Az Innova Group Kft. ezen szerződés keretében Önnek nem kizárólagos felhasználási jogot enged a Szoftvertermékre a továbbértékesítési jog kizárásával. A Szoftvertermék használatával Ön nem válik a Szoftvertermék tulajdonosává. Minden tulajdonosi jog az Innova Group Kft.-t illeti meg.

(2) A SZOFTVERTERMÉK fogalma a fenti meghatározáson túl magában foglalja a Felhasználónak szállított eredeti SZOFTVERTERMÉK bármilyen frissítését és kiegészítését.

(3) A www.iqchat.net oldalon történő regisztrációval Ön a SZOFTVERTERMÉKET nem kizárólagos használatba vette, így ráutaló magatartással Ön illetve az Ön által törvényesen képviselt jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (a továbbiakban: “Felhasználó”) és az Innova Group Kft. (2724 Újlengyel, Határ út 12.) (a továbbiakban: “Szolgáltató”) között a jelen szöveg szerinti tartalommal szerződés jön létre, amelynek rendelkezései Önnel szemben jogi úton kikényszeríthetőek.

(4) Szolgáltató a Regisztrációt követően elkészíti Felhasználó egyedi aktiváló kódját (a továbbiakban KÓD), amelyet Felhasználó regisztráció során megadott E-mail címére elküld, és amely a SZOFTVERTERMÉK üzemszerű használatba vételéhez szükséges.

(5) SZOFTVERTERMÉK üzemszerű használatba vételéhez továbbá szükséges Első lépések és Integrálási útmutató végrehajtása Felhasználó feladata, amelyeket Felhasználó a login.iqchat.net oldalon a regisztráció során megadott felhasználónévvel és jelszóval való belépés után a Súgó/Első lépések illetve a Súgó/Integrálási útmutató menüpontokban talál.

(6) A Kód felhasználását abban az esetben is Felhasználónak kell tulajdonítani ha a Kód Felhasználótól harmadik személyhez kerül, és az aktiválást ezen harmadik fél végzi el. A Kód harmadik személyhez való kerüléséből eredő mindennemű kárt Felhasználó köteles viselni.

(7) A Kód kizárólag a Felhasználó regisztráció során választott felhasználónevével és jelszavával védett fiókjában használható fel. Ezért amennyiben Felhasználó arra gyanakszik, hogy jelszava bárki tudomására jutott, köteles belépni a login.iqchat.net oldalon található fiókjába, és új jelszót választani magának. Amennyiben Felhasználó arra gyanakszik, hogy aktiváló kódja bárki tudomására jutott, köteles ezt jelezni a Szolgáltató ügyfélszolgálatának, amely a Kódot letiltja, és új Kódot küld Felhasználó részére.

(5) A fogyasztónak minősülő (azaz a SZOFTVERTERMÉKET és/vagy SZOLGÁLTATÁST magáncélból igénybe vevő) Felhasználó a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről értelmében a Regisztrációt követően 8 napon belül elállhat a szerződéstől.

(6) A felek a szerződést határozatlan időre kötik.

(7) Felhasználó a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja Szolgáltató ügyfélszolgálatának írásban jelezve, amely a jelzés után Szolgáltató Felhasználó fiókját a benne található teljes adattartalommal együtt azonnal törölni köteles.

(8) Szolgáltató a szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor indoklás nélkül felmondhatja.

(9) Szolgáltató Felhasználó súlyos szerződésszegése esetén a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja Felhasználó írásban történő tájékoztatása mellett és a felmondás indokának közlésével. Súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha a Felhasználó a SZOFTVERTERMÉKET jogszabályba ütköző módon vagy ilyen céllal veszi igénybe,

(10) A szerződés Szolgáltató által, 30 napos határidővel történő felmondása esetén a szerződés a felmondás napját követő 30. nap 24:00 órakor szűnik meg.

(11) A SZOFTVERTERMÉK a szerzői jog és a nemzetközi szerzői jogi egyezmények, valamint egyéb, a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények és államközi egyezmények védelme alatt áll, azok jogosultja a SZOFTVERTERMÉK tulajdonosa, az Innova Group Kft.

(12) Felhasználó jogosult a SZOFTVERTERMÉK használata céljából az általa kijelölt személyek részére Hozzáférést biztosítani, részükre felhasználónevet és jelszót létrehozni.

(13) A Felhasználó a SZOFTVERTERMÉK használatára kizárólag az alábbiakban foglalt korlátozások figyelembe vételével illetve jogok tiszteletben tartásával jogosult:

(a) A SZOFTVERTERMÉKET tilos visszafordítani, visszafejteni, belső felépítését elemezni. Ezen pont megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül.

(b) A SZOFTVERTERMÉK a Felhasználó által nem adható kölcsön, bérbe vagy haszonbérbe, és a Felhasználó semmilyen formában nem jogosult a SZOFTVERTERMÉKHEZ harmadik személyek részére, ellenérték fejében, hozzáférést biztosítani. A Felhasználó nem jogosult a SZOFTVERTERMÉK saját nevében történő továbbértékesítésére és terjesztésére.

(c) Jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉS nem biztosít semmilyen, a Szolgáltató vagy alvállalkozói bármely védjegyéhez kapcsolódó jogot.

(d) A SZOFTVERTERMÉKNEK és az ahhoz kapcsolódó összes írásos dokumentációnak és a SZOFTVERTERMÉK összes másolatának szellemi tulajdona és az ahhoz bármely egyéb jogcímen kapcsolódó jogosultság az Innova Group Kft.-t illeti.

(e) Szolgáltató semmilyen nemű felelősséget nem vállal a Felhasználó által SZOFTVERTERMÉKBE töltött képek, videó felvételek, zenék és szövegek szerzői jogi megfelelőségéért, erről Felhasználó köteles gondoskodni. Ezen anyagok tartalmára vonatkozó összes szellemi tulajdon és bármely egyéb jogcímen keletkező jogosultság e tartalom tulajdonosának a tulajdona, amelyet az irányadó szerzői jog, a szellemi termékekre vonatkozó egyéb törvények és nemzetközi egyezmények védenek, amelyet Felhasználó tudomásul vesz. Felhasználó kijelenti, hogy a SZOFTVERTERMÉKBE kizárólag olyan képeket, videó felvételeket, zenéket és szövegeket tölt, amelyek tulajdonosától megfelelő felhasználási jogot szerzett.

(14) Felhasználó tudomásul veszi, hogy mindennemű adatgyűjtési és adatkezelési művelet részleteiről köteles az adatok megadóit (weboldalának látogatóit) a mindenkori jogszabályoknak megfelelő módon tájékoztatni, és Szolgáltatót a Felhasználó ezen kötelezettségének elmulasztásával kapcsolatban semmilyen kötelezettség vagy felelősség nem terheli.

(15) Amennyiben Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató részére hírleveleket küldjön, Szolgáltató saját hatáskörében döntheti el, milyen időközönként és hány darab hírlevelet küld Felhasználó részére. Felhasználó a hírlevél küldési hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

(16) Felhasználó felelős a felhasználóneve és jelszava bizalmas kezeléséért. Továbbá Felhasználó felelős minden olyan tevékenységért, amely az ő felhasználóneve és jelszava, vagy az általa kiosztott egyéb felhasználói hozzáférések felhasználásával történt. A felhasználónak azonnal értesítenie kell Szolgáltatót a hozzáférésének illegális használatáról vagy a biztonság bárminemű megsértéséről.

(17) Amennyiben Felhasználó több személynek is hozzáférést biztosít a SZOFTVERTERMÉKHEZ (a továbbiakban Felhasználók), Felhasználó felelős az egyes Felhasználók jogosultsági szintjeinek megfelelő beállításáért, különös tekintettel az adminisztrátori jogosultságra. Szolgáltató minden a nem megfelelő jogosultsági szintek kiadására visszavezethető kár felelősségét a Felhasználóra hárítja.

(18) Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásának ideiglenes vagy állandó jellegű szüneteltetésére illetve megszüntetésére a felhasználó előzetes értesítése nélkül.

(19) A felhasználó kötelezettséget vállal és garantálja a szolgáltatás használata során, hogy betartja a jelen szerződésben leírt kikötéseket, feltételeket és a vonatkozó törvényeket, kifejezetten ide értve, de nem kizárólag a “2001. évi CVIII. Törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről”-t.

(20) Felhasználó elfogadja és kijelenti, hogy a SZOFTVERTERMÉK használata során:

(a) Nem küld kéretlen reklámleveleket, kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból. Kéretlen levélküldésről akkor beszélünk, ha olyan címzettnek küldenek levelet, aki nem tett a számára történő levélküldéshez való hozzájáruló nyilatkozatot még az első számára való levélküldés előtt.

(b) Nem használja a szolgáltatást törvénytelen célokra.

(c) Nem zaklat, fenyeget, nem okoz kényelmetlenséget, bosszúságot más személy(ek)nek.

(d) Nem küld vagy jelentet meg félreérthetetlenül erotikus tartalmú képeket vagy olyan anyagot, amely durván támadja a web közösségét, beleértve a rasszista, gyűlöletkeltő, szentségtörő képeket és tartalmakat, illetve amelyeket Szolgáltató ilyennek ítél.

(e) Nem küld vagy jelentet meg semmilyen rágalmazó, sértő, pontatlan, obszcén, szentségtörő vagy erőszakkeltő anyagot, vagy amely etnikailag támadó jellegű.

(f) Nem bátorít olyan információ vagy szoftver használatára vagy továbbküldésére, amely sért bármilyen helyi, állami, vagy nemzetközi törvényt, jogszabályt.

(g) A szerző beleegyezése nélkül nem használ fel vagy reprodukál semmiféle olyan anyagot, amelyet a szerzői jogi törvény véd.

(h) Nem továbbít olyan tartalmat, amely illegális tevékenységre vonatkozó információt hirdet vagy kínál, vagy fizikai erőszakra bátorít bármilyen csoport vagy személy ellen.

(i) Nem küld olyan tartalmat, amely hivatkozást tartalmaz szexuális, pornográf, ízetlen képekre, gyűlöletkeltő propagandára, vagy bármilyen illegális tartalomra, úgymint illegális szoftverek, termék sorozatszámok, kódtörő programok.

(21) A felhasználó elfogadja és kijelenti, hogy sem közvetlen sem közvetett módon nem fejt vissza programkódot és nem kutat forráskód, objektum kód vagy alapstruktúrák, ötletek, algoritmusok után a SZOFTVERTERMÉKKEL kapcsolatban. SZOFTVERTERMÉKET a felhasználó csak saját belső üzleti céljaira használhatja fel.

(22) Abban az esetben, ha a felhasználó a 20. vagy 21. pontban felsorolt használati szabályok bármelyikét megsérti, súlyos szerződésszegést követ el, és Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy értesítéssel vagy anélkül, szüneteltesse vagy megszüntesse a felhasználó szolgáltatáshoz vagy bármely kapcsolódó adathoz való hozzáférését.

(23) Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal és kártérítést nem fizet a SZOFTVERTERMÉK használatából keletkező bármilyen típusú kárra. Különösen nem felelős a különleges, közvetett vagy eseti károkért, vagy az elvesztett haszonért, bevételért vagy elvesztett használatért, amely a SZOFTVERTERMÉK használatából vagy azzal összefüggésben keletkezik, ahogy a gondatlanságból, sérelemből keletkező károkért sem felelős.

(24) Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a SZOFTVERTERMÉK használata során keletkező chat kommunikációk szövegéért és információtartalmáért, legyenek azok a SZOFTVERTERMÉKBE épített automata virtuális operátorok által keletkezett vagy az emberi operátorok munkája során keletkezett szövegek vagy információk. Szolgáltató semmilyen nemű kártérítést nem fizet a chat kommunikáció során felhasznált vagy keletkezett szövegekből, vagy információból, vagy azok bármilyen felhasználásából eredő semmilyen jellegű kárért. Szolgáltató különösen nem felelős a különleges, közvetett vagy eseti károkért, vagy az elvesztett haszonért, bevételért, amely a SZOFTVERTERMÉK használata során keletkező chat kommunikációval vagy azzal összefüggésben keletkezik, ahogy a gondatlanságból, sérelemből keletkező károkért sem felelős.

(25) Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó számára felhasználónévvel és jelszóval védett kezelőfelületet biztosít, és garantálja, hogy a Felhasználó Adataihoz csak a Felhasználó által választott és bármikor megváltoztatható felhasználónévvel és jelszóval lehet hozzáférni.

(26) Szolgáltató vállalja, hogy Felhasználó jelszavát adatbázisában titkosítva tárolja, így azt visszafejteni nem lehet.

(27) Szolgáltató vállalja, hogy az Adatok tárolására és feldolgozására nagy működési- és adatbiztonságú hardver és szoftvertechnológiákat alkalmaz, és azok e vonatkozású jellemzőit rendszeresen felülvizsgálja valamint összehasonlítja a kor követelményeivel, és amennyiben szükséges, fejleszti, frissíti, vagy cseréli azokat.

(28) Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó Adatait mindaddig megőrzi, amíg jelen szerződés Felhasználó és Szolgáltató közt hatályban van.

(29) Szolgáltató vállalja, hogy Felhasználó Adatait sem ezen szerződés hatálya alatt, sem azután, semmilyen célból harmadik személynek tovább nem adja, eltekintve attól az esettől, amikor arra Szolgáltató jogi úton kötelezhető, vagy amennyiben Szolgáltató ellen folytatott, vagy Szolgáltató által kezdeményezett jogi eljárás során ezt Szolgáltató érdekei megkívánják.

(30) Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok előre nem látható, teljes vagy részleges elvesztéséből vagy sérüléséből eredő kárért, elmaradt haszonért, legyen annak oka hardver- vagy szoftverhiba, a Szolgáltató vagy valamely felhasználója ellen irányuló támadás, vagy egyéb előre nem látható, a Szolgáltató által nem befolyásolható esemény.

(31) Szolgáltató jogosult a jelen szerződést egyoldalúan módosítani.

(32) Szolgáltató jogosult a SZOFTVERTERMÉK verzióját, funkcióit és tulajdonságait egyoldalúan módosítani.

(33) Felhasználó vállalja, hogy e-mail címének megváltozása esetén az új e-mail címet az erre szolgáló adatmódosító menüpontban megadja, és különös figyelmet fordít arra, hogy a módosításig a régi e-mail címre küldött leveleket megkapja, valamint, hogy a módosítás érvényesítésének pillanatában az új e-mail címre küldött leveleket már megkapja.

(34) Felhasználó kijelenti, hogy amennyiben nem a fentiek szerint jár el, és a szerződés módosulása vonatkozásában neki küldött értesítés nem jut el hozzá, Szolgáltatót ezért felelősség nem terheli, és úgy kell eljárni, mintha az új szerződés, vagy bármilyen küldött információ eljutott volna hozzá.

(35) Szolgáltató fenntartja magának a jogot, de nem kötelezi magát, és Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy Felhasználó ettől eltérő írásbeli kérése hiányában Szolgáltató referencialistáján felhasználja Felhasználó cégnevét az általa igénybevett szolgáltatás megjelölésével.

A jelen VÉGFELHASZNÁLÓI SZERZŐDÉSBEN nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a Szerzői Jogi Törvény az irányadó.